Uwaga uwaga!!! Startuje kolejny konkurs!!!

Uwaga uwaga!!! Startuje kolejny konkurs, tym razem dla młodych miłośników biblioteki :)

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO zorganizowanego w związku z Tygodniem Bibliotek 2016.

pt. „Zaczytani – zaczarowani”

 § 1

 Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Zaczytani – zaczarowani” zwanego dalej konkursem, jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk – Biblioteka w Dominowie, Dominów ul.Rynek 1, 20-388 Lublin zwane dalej Organizatorem.

 § 2

 Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności dzieci i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum. Ponadto konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci w wieku szkolnym biblioteką i możliwościami rozwoju poprzez czytelnictwo.

 § 3

 Temat konkursu: „Zaczytani – zaczarowani”, praca powinna przedstawiać najfajniejszą historię odkrytą dzięki książce z biblioteki. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

 § 4

 Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.centrumkulturyglusk.pl. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 81 75 19 005, 507 667 300 lub osobiście w siedzibie Organizatora.

 § 6

Warunki uczestnictwa:

 1.W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej.

2.Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A4, maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

3. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko,klasę i wiek autora, tytuł pracy oraz kontakt telefoniczny lub mailowy.

4. Osoby zgłaszające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora ( umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora i w mediach społecznościowych ).

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, oraz zgody na publikację w materiałach promocyjnych CKiPGG wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie.

 § 7

 Termin i warunki nadsyłania prac:

 1. Prace należy złożyć osobiście lub dostarczyć drogą pocztową do siedziby Organizatora (Dominów ul.Rynek 1 II piętro)w terminie do 5 maja 2016 r.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

3. Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać osobiście po zakończeniu wystawy

pokonkursowej, czyli po 20 maja 2016r.

 § 8

 Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala Organizator.

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:

klasa I-III , klasa IV-VI.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

6. Wręczenie nagród nastąpi w ostatnim dniu Tygodnia Bibliotek czyli w piątek 13 maja

2016 r.

7. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora a laureaci zostaną

powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

8. Ponadto wszystkie prace zostaną wyeksponowane w siedzibie CKiPGG w Dominowie,

w formie wystawy pokonkursowej od 9 maja do 20 maja 2016r.

 § 9

 Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Nowy konkurs plastyczny!!!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Portret Super Mamy”

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Portret Super Mamy” zwanego dalej konkursem, jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk, Dominów ul.Rynek 1, 20-388 Lublin zwane dalej Organizatorem.

 § 2

 Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności dzieci i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

 § 3

 Temat konkursu: „Portret Super Mamy”. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

 § 4

 Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.centrumkulturyglusk.pl. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 81 75 19 005, 507 667 300 lub osobiście w siedzibie Organizatora.

 § 6

Warunki uczestnictwa:

 1.W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

2.Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A4, maksimum 50cm x 70 cm. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

3. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy oraz kontakt telefoniczny lub mailowy.

4. Osoby zgłaszające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora ( umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora i w mediach społecznościowych ).

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, oraz zgody na publikację w materiałach promocyjnych CKiPGG wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie.

 § 7

 Termin i warunki nadsyłania prac:

 1. Prace należy złożyć osobiście lub dostarczyć drogą pocztową do siedziby Organizatora (Dominów ul.Rynek 1 II piętro)w terminie do 14 maja 2016 r. do godz.14.00

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

3. Prace zgłoszone do konkursu będzie można odebrać osobiście po zakończeniu wystawy

pokonkursowej, czyli po 20 czerwca 2016r.

 § 8

1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu od dnia 17 maja będą wyeksponowane w Domu Kultury w Dominowie a zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze głosowania. Głosować na prace będzie mógł każdy oglądający ekspozycję poprzez wypełnienie specjalnego kuponu konkursowego i wrzucenie go do urny konkursowej znajdującej się w bibliotece w Dominowie. Głosować można będzie także w formie elektronicznej na profilu Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk na facebooku.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje ilość otrzymanych głosów z papierowych kuponów i polubień na facebooku które przeliczy powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala Organizator.

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

3. Autorzy zwycięzkich prac otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach wiekowych:

    6 – 9 lat i 10-13 lat , w każdej kategorii zostaną nagrodzone trzy prace.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 maja 2016 r.

7. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora a laureaci zostaną

   powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

8. Ponadto wszystkie prace zostaną wyeksponowane w siedzibie CKiPGG w Dominowie,

   w formie wystawy pokonkursowej od 20 maja do 10 czerwca 2016r.

 § 9

 Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.